Kérdések és válaszok

A személyazonosító igazolványon (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) és a lakcímkártyán, illetve cégek esetén a cégjegyzékszámon vagy adószámon kívül

  • ingatlan adásvétele esetén helyrajzi számot,
  • ingóság adásvétele esetén a beazonosításhoz szükséges adatokat (pl. alvázszám, lajstromszám)
  • hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő regisztrációhoz e-mail címet
  • aláírási címpéldány elkészítéséhez  30 napnál nem régebbi eredeti (hiteles) cégkivonatot (amennyiben rendelkezésére áll)
  • aláírás-hitelesítéshez: az az irat, amin az aláírást kell hitelesíteni.

Igen.

A szerződés közjegyzői okiratba foglalásának alkalmával személyesen vagy képviselője útján valamennyi szerződő félnek jelen kell lennie a közjegyző előtt.

Ha a felet meghatalmazott képviseli, a meghatalmazást közjegyzői okiratba vagy olyan magánokiratba kell foglalni, amelyben a fél aláírását közjegyző, bíróság, más hatóság vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.

Egyes szerződések viszont (pl. házassági vagyonjogi szerződés) csak személyesen köthetőek meg.

Nem.

Egyoldalú jognyilatkozat (egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, tartozáselismerő nyilatkozat stb.) közjegyzői okiratba foglalása esetén elegendő, ha csupán a nyilatkozatot tevő jelenik meg a közjegyző előtt.

Igen.

A vagyonjogi szerződésnek a nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmet a szerződést megkötő felek közösen terjeszthetik elő, tehát mindkettőjüknek meg kell jelenni a közjegyző előtt.

Igen.

A közjegyzőnél készített végrendelet vagy öröklési szerződés esetén a közjegyző ezt feltüntetni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásában, így a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző a rendszer lekérdezésével biztosan tudomást szerez az örökhagyó után maradt végrendeletről, öröklési szerződésről.

Igen.

Az bármikor módosítható, visszavonható vagy helyette új készíthető.

Nem.

A visszautasítás következménye, hogy az örökös kiesik az öröklésből, így Őt úgy kell tekinteni, mintha az örökhagyó előtt elhalálozott volna. A megszerzett örökség azonban a hagyatéki eljárásban másik örököstársra, öröklésben érdekeltre ingyenesen átruházható.

Nem.

Önnek külön kérelmeznie kell a végrehajtást annál a közjegyzőnél, akinél a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett.

Annak érdekében, hogy az előkerült vagyontárgy feletti rendelkezés biztosítható legyen, póthagyatéki eljárást kell kezdeményezni az alapügyben eljárt közjegyzőnél.

Igen.

Irodánk Budapest egész területén végez helyszíni munkákat, indokolt esetben munkaidőn kívül is.

A közjegyzői okirat közokirat, az abban foglalt kötelezettség – amennyiben a törvényi feltételek fennállnak - közvetlenül végrehajtható.

A közjegyzői aláírás hitelesítéshez ilyen jogkövetkezmények nem fűződnek, ebben az esetben a közjegyző azt tanúsítja, hogy az ügyfél az okiratot a közjegyző előtt írta alá vagy a rajta lévő aláírást a sajátjának ismerte el.