A Budapesten működő közjegyzői iroda illetékessége a főváros egész területére kiterjed.

Szerződések, nyilatkozatok

 

A közjegyző előtt kötött szerződés vagy megtett nyilatkozat előnye, hogy amennyiben az erről készült közjegyzői okirat tartalmazza a jogszabályban előírt kellékeket, úgy az alapján - peres eljárás nélkül - közvetlen bírósági végrehajtást lehet kérni az abban foglalt kötelezettségek végrehajtására.

Tervezet alapján készülő két, vagy több oldalú jognyilatkozat esetén – a díjrendelet alapján - a munkadíj fele kerül felszámításra.

 

Leggyakoribb szerződések / nyilatkozatok


 •  bérleti szerződés, kiköltözési kötelezettségvállaló nyilatkozat
 •  adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés
 •  kölcsönszerződés / tartozáselismerő nyilatkozat
 •  tartási, életjáradéki szerződés
 •  öröklési szerződés
 •  halál esetére szóló ajándékozás
 •  házassági vagyonjogi szerződés
 •  élettársi vagyonjogi szerződés

 

 

Hitelesítések, ténytanúsítványok, céges ügyek

 

Hitelesítés esetén a közjegyző elsősorban aláírást vagy az okiratról készült másolatot hitelesíti, illetve más jogi jelentőségű tényt tanúsít.

 

Leggyakoribb hitelesítések


 •  aláírás-hitelesítés
 •  aláírási címpéldány készítése
 •  hiteles másolat készítése
 •  cégkivonat, cégmásolat készítése
 •  ingatlan-nyilvántartás adatairól kiállított közhiteles igazolás
 •  jegyzőkönyvi ténytanúsítványok (sorsolás, árverés, tanúvallomás)

 

 

Élettársi és házassági ügyek

 

Házassági vagyonjogi szerződéssel a házasuló felek / házastársak, míg az élettársi vagyonjogi szerződéssel az élettársak a vagyonjogi viszonyaikat rendezik. A közjegyzőtől kérhető a szerződésnek a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásába való bejegyzése, amely esetén a nyilvántartásba vétel kizárja, hogy harmadik személy (pl. hitelező) arra hivatkozzon, hogy a szerződés létéről nem tudott.

 

Egyéb gyakori családjogi ügyek

 •  Életbenlét tanúsítása
 •  Apai elismerő nyilatkozat
 •  Hozzájárulás gyermek külföldre viteléhez
 •  Nyilatkozat asszisztált reprodukciós eljáráshoz

 

 

Közjegyzői letét, bizalmi őrzés

 
 •  teljesítési letét (ha szeretne a szerződésében rögzítettek szerint teljesíteni, de ez akadályba ütközik)
 •  pénz, értékpapír, értéktárgy bizalmi őrzése
 •  okiratok bizalmi őrzése,
 •  végrendeletek letétbe helyezése (amely így bekerül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtett Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, így egy hagyatéki eljárás esetén biztosan kiderül a végintézkedés létezése).

 

 

Tartozás, fizetési meghagyás, végrehajtás

 
 •  Fizetési meghagyás (FMH): Ha tartoznak Önnek, és pénzkövetelését szeretné viszonylag gyorsan, pereskedés nélkül érvényesíteni, akkor fizetési meghagyásos eljárást kell kezdeményeznie. A jogerős fizetési meghagyás ugyanolyan hatállyal bír, mint egy jogerős bírósági ítélet, így az alapján bírósági végrehajtás kérhető.
 •  Európai fizetési meghagyás (EUFMH) a határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekből eredő, lejárt pénzkövetelésekre.

 

 

közjegyzői elektronikus rendszerek ügyintézése

 
 •  élettársi nyilatkozatok nyilvántartása
 •  fizetési meghagyásos eljárás (FMH)
 •  egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogjogi nyilvántartása (gkZONY)
 •  hitelbiztosítéki nyilvántartás (HBNY)
 •  Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartása
 •  élettársi és házassági ügyek

 

 

Előzetes bizonyítás, szakértő kirendelése, egyezségkötés

 
 •  Előzetes bizonyítás: A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén rendelhető el, amelynek eredményeként keletkezett bizonyítási eszközök (tanúvallomás, szakértői vélemény, helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv stb.) ugyanolyan bizonyító erővel rendelkeznek, mintha a bizonyítást maga a bíróság rendelte volna el.

   

 •  Igazságügyi szakértő: kirendelése: Ha valamely jelentős tény vagy körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelemre van szükség, lehetőség van igazságügyi szakértő kirendelésére, amelynek szakvéleménye egy esetleges későbbi peres eljárásban is felhasználható bizonyítékként. A kirendelésre kerülő szakértő személyéről minden esetben a közjegyző dönt, a kérelmező azt nem jogosult megjelölni.
 •  egyezségre idézés: A perindítást megelőzően, a felek közötti egyezség létrehozását előmozdító módon a közjegyzőtől polgári peres útra tartozó ügyben egyezségi kísérletre történő idézést lehet kérni.

 

 

Öröklés, végrendelet

 
 •  hagyatéki eljárás
 •  öröklési szerződés
 •  végrendelet készítése
 •  végrendelet letétbe helyezése és nyilvántartásba vétele