Dr. Köblös Adél Közjegyzői Irodája

A Budapesten működő közjegyzői iroda illetékessége a főváros egész területére kiterjed.

Dr. Köblös Adél közjegyző Budapest

A közjegyzőről

A közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez, aki az eljárása során csak a törvénynek van alávetve, és nem utasítható. A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg, a felek kérelmére pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett. A közjegyző folytatja le a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat.

A közjegyző az ügyekben részrehajlás nélkül köteles eljárni, egyben köteles megtagadni a közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, így különösen ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul, illetőleg amelynek célja tiltott vagy tisztességtelen. Ha a közjegyző a közreműködése megtagadásra okot nem adó, de egyébként aggályos körülményt észlel, úgy e körülményre köteles a fél figyelmét felhívni és ezt az általa készített iratban is köteles feltüntetni. Ha a fél ez ellen tiltakozik, a közjegyző köteles a közreműködését megtagadni.